آسیب فشار تکراری (RSI)

آسیب فشار تکراری (Repetitive strain injury) از زمانی که مردم مکررا فعالیت بدنی یکسانی را انجام می داده اند و اجسام را با دست حمل می کرده‌اند، وجود داشته است.  اولین توصیف از آسیب فشار تکراری توسط یک …

آسیب فشار تکراری (RSI) ادامه مطلب »