فیزیوتراپی پای پرانتزی

پای پرانتزی عارضه‌ای است که در آن پاهای شخص به سمت بیرون خم می شوند، یعنی زانوها حتی زمانیکه قوزک های پا کنار هم هستند از هم فاصله دارند. پای پرانتزی همچنین با عنوان ژنوواروم (congenital genu varum) …

فیزیوتراپی پای پرانتزی ادامه مطلب »