هالوکس والگوس

هالوکس والگوس که معمولاً بونیون پا نیز نامیده می شود یک دفرمیتی یا شرکت نامتعادل در اولین مفصل متاتارسوفالانگه یا مفصل MTPJ است. این مشکل با انحراف داخلی اولین استخوان متاتارس و انحراف جانبی و چرخش انگشت شست …

هالوکس والگوس ادامه مطلب »