فیزیوتراپی اسکولیوز

اسکولیوز نوعی دفورمیتی (تغییر شکل غیرعادی) در ستون فقرات است که موجب یک انحنای غیرعادی C شکل (یک انحنا) یا S شکل (دو انحنا) میشود. ستون فقرات به صورت کاملا راست و یک دست نیست بلکه به یک …

فیزیوتراپی اسکولیوز ادامه مطلب »